Regulamin

REGULAMIN Strony Social market z 15-11-2019r.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach strony;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego Social market;

4. Strona internetowa (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://instant-promo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane na stronie Internetowej;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sebastianem Warać a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Administrator – Osoba zarządzająca serwisem

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod http://instant-promo.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Serwis internetowy, działający pod http://instant-promo.pl, prowadzony jest przez Administratora.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach serwisu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach serwisu Internetowego.

2.5. Korzystanie z serwisuu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą java, plików cookies,

c) minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 240 pikseli.

2.6. W celu korzystania z serwisu, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego pola adresem email podczas pierwszego zakupu w serwisie.

3.3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść Regulaminu.

3.4. Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwemserwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów serwisu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Administratora.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z serwisu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, serwis internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z serwisuu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania z serwisu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisuu internetowego należy wejść na stronę internetową http://instant-promo.pl, dokonać wyboru typu usługi, ilości oraz podać wymagane dane do realizacji usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z serwisuu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Administratorem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Social Market – Twoje potwierdzenie do zamówienia z [data zamówienia], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://instant-promo.pl/regulamin oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Usług następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia.

5.3 Klient podając adres strony i/lub stron internetowych dla których mają zostać wykonane zakupione usługi musi zapewnić dostęp do nich dla osób trzecich. Brak zapewnienia przez kupującego dostępu do treści dla których mają zostać wykonane zamówione usługi nie może stanowić podstawy do reklamacji i zwrotów.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT , cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) płatnością w systemie dotpay, PayPal

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Administrator jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres [email protected]. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.3 Gwarancja na dostarczone usługi wynosi 30 dni jeśli w opisie usługi nie zdefiniowano innego czasu. Bieg trwania gwarancji rozpoczyna się od daty złożenia zamówienia.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu Klient może zgłaszać mailowo pod adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.

8.5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.6. Z uwagi na specyfikę oferowanych usług dopuszcza się zakończenie realizacji zamówienia którego ilość dostarczonej usługi jest mniejsza do 5% od ilości zamówionej przez klienta. Zamówienie takie nie podlega uzupełnieniu w ramach gwarancji.

IX. Postanowienia szczególne związanie ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

9.1 Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany podczas pierwszego zamówienia adres poczty elektronicznej , wysyłanych przez serwis.

9.2 Klien ma możliwość zaprzestania otrzymywania wiadomości handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie poprzez wejście w odpowiedni link umieszczony w każdej wysłanej drogą elektroniczną wiadomości handlowej.

IX. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy serwisem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4 Usługi kupujesz na własną odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za negatywny wpływ zakupionych usług na działalność jaką prowadzisz.

10.5 Na kliencie spoczywa obowiązek zapewnienia dostępności do wyświetlania: stron, profili, kont, filmów i innych zasobów niezbędnych do realizacji usług zakupionych przez klienta. W przypadku braku dostępu do wskazanych wyżej zasobów lub wyłączenia do nich dostępu podczas realizacji zamówienia istnieje możliwość nie zrealizowania zamówienia bez prawa do zwrotu kosztów zakupu.